The University of Chicago Library
East Asian Collection | Pinyin to Wade-Giles Conversion Table
East Asian Collection

Pinyin to Wade-Giles Conversion Table

Pinyin   
Wade-Giles
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
ba pa
bai pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pen
beng peng
bi pi
bian pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu pu
ca ts`a
cai ts`ai
can ts`an
cang ts`ang
cao ts`ao
ce ts`e
cen ts`en
ceng ts`eng
cha ch`a
chai ch`ai
chan ch`an
chang ch`ang
chao ch`ao
che ch`e
chen ch`en
cheng ch`eng
chi ch`ih
chong ch`ung
chou ch`ou
chu ch`u
chuai ch`uai
chuan ch`uan
chuang ch`uang
chui ch`ui
chun ch`un
chuo ch`o
ci tz`u
cong ts`ung
cou ts`ou
cu ts`u
cuan ts`uan
cui ts`ui
cun ts`un
cuo ts`o
da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de te
deng teng
di ti
dian tien
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan tuan
dui tui
dun tun
duo to
e o
en en
er erh
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng feng
fo fo
fou fou
fu fu
ga ka
gai kai
gan kan
gang kang
gao kao
ge ko
gen ken
geng keng
gong kung
gou kou
gu ku
gua kua
guai kuai
guan kuan
guang kuang
gui kuei
gun kun
guo kuo
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
he ho
hei hei
hen hen
heng heng
hong hung
hou hou
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
huo huo
ji chi
jia chia
jian chien
jiang chiang
jiao chiao
jie chieh
jin chin
jing ching
Pinyin   
Wade-Giles
jiong chiung
jiu chiu
ju chü
juan chüan
jue chüeh
jun chün
ka k`a
kai k`ai
kan k`an
kang k`ang
kao k`ao
ke k`o
ken k`en
keng k`eng
kong k`ung
kou k`ou
ku k`u
kua k`ua
kuai k`uai
kuan k`uan
kuang k`uang
kui k`uei
kun k`un
kuo k`uo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
lian lien
liang liang
liao liao
lie lieh
lin lin
ling ling
liu liu
long lung
lou lou
lu lu
luan luan
lüe lüeh
lun lun
luo lo
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men men
meng meng
mi mi
miao miao
mie mieh
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
niang niang
nian nien
niao niao
nie nie
nin nin
ning ning
niu niu
nong nung
nou nou
nu nu
nuan nuan
nüe nüeh
nuo no
ou ou
pa p`a
pai p`ai
pan p`an
pang p`ang
pao p`ao
pei p`ei
pen p`en
peng p`eng
pi p`i
pian p`ien
piao p`iao
pie p`ieh
pin p`in
ping p`ing
po p`o
pou p`ou
pu p`u
qi ch`i
qia ch`ia
qian ch`ien
qiang ch`iang
qiao ch`iao
qie ch`ieh
qin ch`in
qing ch`ing
qiong ch`iung
qiu ch`iu
qu ch`ü
quan ch`üan
que ch`üeh
qun ch`ün
ran jan
rang jang
rao jao
re je
ren jen
reng jeng
ri jih
rong jung
rou jou
ru ju
ruan juan
rui jui
Pinyin   
Wade-Giles
run jun
ruo jo
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shen shen
sheng sheng
shi shih
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
si ssu
song sung
sou sou
su su
suan suan
sui sui
sun sun
suo so
ta t`a
tai t`ai
tan t`an
tang t`ang
tao t`ao
te t`e
teng t`eng
ti t`i
tian t`ien
tiao t`iao
tie t`ieh
ting t`ing
tong t`ung
tou t`ou
tu t`u
tuan t`uan
tui t`ui
tun t`un
tuo t`o
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
xi hsi
xia hsia
xian hsien
xiang hsiang
xiao hsiao
xie hsieh
xin hsin
xing hsing
xiong hsiung
xiu hsiu
xu hsü
xuan hsüan
xue hsüeh
xun hsün
ya ya
yai yai
yan yen
yang yang
yao yao
ye yeh
yi i
yin yin
ying ying
yo yo
yong yung
you yu
yu
yuan yüan
yue yüeh
yun yün
za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tse
zei tsei
zen tsen
zeng tseng
zha cha
zhai chai
zhan chan
zhang chang
zhao chao
zhe che
zhen chen
zheng cheng
zhi chih
zhong chung
zhou chou
zhu chu
zhua chua
zhuai chuai
zhuan chuan
zhuang chuang
zhui chui
zhun chun
zhuo cho
zi tzu
zong tsung
zou tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso