Wade-Giles to Pinyin Conversion Table

Wade-Giles Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
cha zha
ch`a cha
chai zhai
ch`ai chai
chan zhan
ch`an chan
chang zhang
ch`ang chang
chao zhao
ch`ao chao
che zhe
ch`e che
chen zhen
ch`en chen
cheng zheng
ch`eng cheng
chi ji
ch`i qi
chia jia
ch`ia qia
chiang jiang
ch`iang qiang
chiao jiao
ch`iao qiao
chieh jie
ch`ieh qie
chien jian
ch`ien qian
chih zhi
ch`ih chi
chin jin
ch`in qin
ching jing
ch`ing qing
chiu jiu
ch`iu qiu
chiung jiong
ch`iung qiong
cho zhuo
ch`o chuo
chou zhou
ch`ou chou
chu zhu
ch`u chu
chü ju
ch`ü qu
chua zhua
chuai zhuai
ch`uai chuai
chuan zhuan
ch`uan chuan
chüan juan
ch`üan quan
chuang zhuang
ch`uang chuang
chüeh jue
ch`üeh que
chui zhui
ch`ui chui
chun zhun
ch`un chun
chün jun
ch`ün qun
chung zhong
ch`ung chong
en en
erh er
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng feng
fo fo
fou fou
fu fu
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei hei
hen hen
heng heng
ho he
hou hou
hsi xi
hsia xia
hsiang xiang
hsiao xiao
hsieh xie
hsien xian
hsin xin
hsing xing
hsiu xiu
hsiung xiong
hsü xu
hsüan xuan
hsüeh xue
hsün xun
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
hung hong
huo huo
i yi
jan ran
jang rang
jao rao
je re
jen ren
jeng reng
jih ri
jo ruo
jou rou
ju ru
juan ruan
jui rui
jun run
jung rong
ka ga
k`a ka
kai gai
k`ai kai
kan gan
k`an kan
kang gang
k`ang kang
kao gao
k`ao kao
ken gen
k`en ken
keng geng
k`eng keng
ko ge
k`o ke
kou gou
k`ou kou
ku gu
k`u ku
kua gua
k`ua kua
kuai guai
k`uai kuai
kuan guan
k`uan kuan
kuang guang
k`uang kuang
kuei gui
k`uei kui
kun gun
k`un kun
kung gong
k`ung kong
kuo guo
k`uo kuo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
liang liang
liao liao
lieh lie
lien lian
lin lin
ling ling
liu liu
lo luo
lou lou
lu lu
luan luan
lüan luan
lüeh lue
lun lun
lung long
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men men
meng meng
mi mi
miao miao
mieh mie
mien mian
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
niang niang
niao niao
nieh nie
nien nian
nin nin
ning ning
niu niu
no nuo
nou nou
nu nu
nuan nuan
nüeh nue
nung nong
o e
ou ou
pa ba
p`a pa
pai bai
p`ai pai
pan ban
p`an pan
pang bang
p`ang pang
pao bao
p`ao pao
pei bei
p`ei pei
pen ben
p`en pen
peng beng
p`eng peng
pi bi
p`i pi
piao biao
p`iao piao
pieh bie
p`ieh pie
pien bian
p`ien pian
pin bin
p`in pin
ping bing
p`ing ping
po bo
p`o po
p`ou pou
pu bu
p`u pu
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shen shen
sheng sheng
shih shi
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
so suo
sou sou
ssu si
su su
suan suan
sui sui
sun sun
sung song
ta da
t`a ta
tai dai
t`ai tai
tan dan
t`an tan
tang dang
t`ang tang
tao dao
t`ao tao
te de
t`e te
teng deng
t`eng teng
ti di
t`i ti
tiao diao
t`iao tiao
tieh die
t`oeh tie
tien dian
t`ien tian
ting ding
t`ing ting
tiu diu
to duo
t`o tuo
tou dou
t`ou tou
tu du
t`u tu
tuan duan
t`uan tuan
tui dui
t`ui tui
tun dun
t`un tun
tung dong
t`ung tong
tsa za
ts`a ca
tsai zai
ts`ai cai
tsan zan
ts`an can
tsang zang
ts`ang cang
tsao zao
ts`ao cao
tse ze
ts`e ce
tsei zei
tsen zen
ts`en cen
tseng zeng
ts`eng ceng
tso zuo
ts`o cuo
tsou zou
ts`ou cou
tsu zu
ts`u cu
tsuan zuan
ts`uan cuan
tsui zui
ts`ui cui
tsun zun
ts`un cun
tsung zong
ts`ung cong
tzu zi
tz`u ci
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
ya ya
yai yai
yang yang
yao yao
yeh ye
yen yan
yin yin
ying ying
yo yo
yu you
yu
yüan yuan
yüeh yue
yün yun
yung yong